Get Adobe Flash player

Žiaci Obchodnej akadémie v Lučenci sa vďaka úspešnosti z predchádzajúcich rokov a tiež veľmi zaujímavej cene zapojili už po piaty krát do programu Euroscola. Program organizuje Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku a jeho cieľom je rozšíriť povedomie mladých ľudí o Európskej únii, jej možnom smerovaní, úspechoch i problémoch, a tiež o možnostiach a perspektívach mladých ľudí v EÚ. Víťazná škola sa zúčastní špeciálneho podujatia – pracovného dňa v Európskom parlamente v Štrasburgu za účasti poslancov EP, ako aj iných vplyvných osobností európskej integrácie.

 

O všetkých zrealizovaných aktivitách a zaujímavých informáciách sa môžete dozvedieť viac z Euronovieniek, ktoré zdokumentovali a vydali žiaci po ukončení všetkých aktivít.

EURONOVINKY 2017

 

Žiaci Obchodnej akadémie v Lučenci diskutovali s europoslancom Ing. Vladimírom Maňkom

V rámci programu Euroscola 2018 usporiadali žiaci Obchodnej akadémie v Lučenci prvé podujatie – besedu s europoslancom Ing. Vladimírom Maňkom. Pán europoslanec navštívil našu školu dňa 3. novembra 2017, aby diskutoval na tému vývoja situácie v Európskej únii a program Erasmus+, podpora štúdia mladých ľudí v zahraničí.

Na diskusiu s pánom poslancom sa žiaci veľmi tešili, nakoľko je to náš rodák, ktorý nás zastupuje v inštitúciách EÚ a zároveň rozumie problémom a potrebám nášho kraja. Hneď v úvode sa vyjadril, že sa rád stretáva s mladými ľuďmi, ktorí sa zaujímajú o dianie v EÚ a o vývoj situácie v krajine. Pán poslanec informoval žiakov o problémoch, ktoré sa aktuálne riešia na pôde Európskeho parlamentu. Zaujímavé témy mal vopred pripravené a premyslené, čo pôsobilo veľmi profesionálne a žiaci s nadšením prijímali novinky zo sveta. Jednou z tém, ktorej sa europoslanec venoval, bola podpora mladých ľudí zabezpečením zamestnania, resp. zabezpečením stáží a vzdelávania potrebného pre trh práce. Žiakov tiež informoval, že Európska únia podporuje mladých ľudí najmä programom Erasmus+, ktorý v tomto roku oslavuje 30. výročie od jeho založenia. Za toto obdobie sa do programu zapojilo 9 miliónov mladých ľudí, ktorí zlepšili svoje možnosti a príležitosti na trhu práce.

Po pútavom rozprávaní pána europoslanca, nasledovala diskusia so žiakmi. Žiakov zaujímala problematika diania na Slovensku, a v Európskej únii. Informovali sa o budúcnosti EÚ, ale aj o zaujímavej práci europoslanca.

Po zaujímavej diskusii sa pán europoslanec s našimi žiakmi rozlúčil a poprial im všetko dobré do ďalšieho štúdia a života. V mene všetkých zúčastnených mu ďakujeme za príjemne a užitočne strávený čas v jeho spoločnosti.

Autor: Mgr. Kvetoslava Kriváková, Ing. Jana Macháčková

Manka beseda (1)

Manka beseda (2)

Manka beseda (3)

Manka beseda (4)

Manka beseda (6)

 

Beseda s Ing. Evou Balážovou, PhD.

Našou ďalšou aktivitou v rámci programu Euroscola 2018 bolo osobné stretnutie s Ing. Evou Baĺažovou, PhD., na tému Erasmus+. Besedy sa zúčastnili žiaci našej školy, pedagógovia a obyvatelia mesta Lučenec dňa 10. 11. 2017 na pôde Obchodnej akadémie v Lučenci. Keďže pani Ing. Eva Balážová, PhD. je vedúcou Katedry verejnej správy na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre a zároveň Prezidentkou asociácie komunálnych ekonómov v Slovenskej republike, má množstvo skúseností so vzdelávaním mladých ľudí u nás a tiež v zahraničí a zároveň ako obyvateľka a poslankyňa za mesto Lučenec aj s aktuálnymi problémami nášho regiónu.

 

Najskôr sa pani doktorka venovala informáciám o programe ERASMUS+ všeobecne.

Neskôr prešla ku konkrétnym príkladom, aký prínos má vzdelávanie v zahraničí prostredníctvom tohto programu pre študentov, ktorí ho absolvujú a aký to má vplyv na ich ďalší rozvoj.

Predstavila im možnosti, ktoré by ako študenti SPU v Nitre mali možnosť absolvovať. Sú to jednak študijné pobyty, stáže študentov a absolventov, CEEPUS mobility, mobility v rámci Programu Baltickej mobility a mobility projektu IUCLAND.

Zdôraznila, že štúdium v zahraničí je ústrednou časťou programu Erasmus+ a pozitívne vplýva na možnosti pracovného uplatnenia v budúcnosti. Zároveň predstavuje možnosť zlepšiť si jazykové zručnosti, získať sebavedomie a nezávislosť a načrieť do novej kultúry. Program Erasmus+ ponúka možnosť skombinovať štúdium v zahraničí so stážou.

Po týchto zaujímavých informáciách, ktoré boli našim žiakom poskytnuté z „prvej ruky“, teda priamo z praxe vedúcej katedry na vysokej škole, ktorá má prehľad o množstve vzdelávacích aktivít študentov ich študijných programov sa začala diskusia so žiakmi. Keďže téma zahraničných študijných pobytov je veľmi zaujímavá, mali pripravené rôzne otázky. Beseda sa niesla v príjemnom duchu, nakoľko pani Balážová je v dennom kontakte s mladými ľuďmi, ktorých dokáže osloviť aj zaujať.

Verím, že všetkým prítomným prinieslo toto stretnutie veľa nových informácií do budúceho štúdia alebo pracovného života. Chceme sa veľmi pekne poďakovať pani Balážovej za zaujímavú besedu, ktorá nás obohatila o množstvo priamych skúseností s mobilitami prostredníctvom programu ERASMUS+.

Autor: Ing. Antónia Francistyová, Ing. Jana Macháčková

Balazova 1Balazova 2Balazova 4Balazova 5Balazova 7

 

Diskusia s Ing. Petrom Mackom – absolventom Obchodnej akadémie v Lučenci – účastníkom mobilít prostredníctvom programu ERASMUS+

V pondelok 13. novembra 2017 do našej školy zavítal náš starý známy, bývalý žiak Obchodnej akadémie v Lučenci, nedávno skončený vysokoškolák Ing. Peter Macko. Ešte nedávno u nás dral školské lavice, no dnes prišiel on prezentovať našim žiakom svoje skúsenosti a zážitky zo zahraničného študijného pobytu prostredníctvom mobility ERASMUS+. Úlohy prednášajúceho sa zhostil veľmi dobre hneď od začiatku a keďže žiaci mali dobrý pocit z neveľkého vekového rozdielu medzi nimi a prednášajúcim, cítili sa aj oni uvoľnene a započúvali sa do zaujímavých informácií, ktoré nám Peťo priniesol.

Nazačiatku besedy pán Macko oboznámil žiakov s tým, že aj on sa zúčastnil zahraničného študijného pobytu v Českej republike v trvaní 6 mesiacov. Popísal im stručne proces, ako sa na takúto mobilitu prihlásiť, kde si môžu žiaci zistiť potrebné informácie, aké sú možnosti na vycestovanie do zahraničia. Zdôrazňoval našim žiakom, že je potrebné sa zaujímať o zahraničné mobility už oveľa skôr, než pár dní pred odovzdaním prihlášky, aby boli pripravení na zvládnutie dosť náročného procesu výberu. Je nevyhnutné si hneď pri podávaní prihlášky správne navoliť zahraničnú univerzitu, ktorá spĺňa požiadavky príbuzného študijného programu s tým naším. Potom je dobré si univerzitu preveriť, teda zistiť si hodnotenia na kvalitu vzdelávania na uvedenej univerzite. Netreba zabudnúť si overiť, v akom jazyku je možné na univerzite študovať, teda či len v materinskom, resp. inom svetovom jazyku.

Informoval nás, že na väčšine univerzít zapojených do ERASMUS+ funguje tzv. BUDDY SYSTEM, čo je úžasná vec na pomoc a podporu študentov v zahraničí. Sú to kamaráti, ktorí vám budú v zahraničí nápomocní. Čakajú vás na stanici, keď pricestujete, ukážu vám univerzitu, mesto, vymýšľajú pre zahraničných študentov neskutočne veľa aktivít na ich spoznávanie a zbližovanie kultúr.

Peter prejavil spokojnosť, že mal možnosť absolvovať túto osobnú skúsenosť so zahraničným štúdiom. Nadobudol tam väčšiu sebaistotu, že sa nestratí ani v zahraničí, a samozrejme si výrazne zlepšil komunikáciu v anglickom jazyku.

Po pútavom rozprávaní, nasledovala diskusia so žiakmi. Pán Macko odpovedal na množstvo otázok ohlaďom zahraničných pobytov prostredníctvom programu ERASMUS+, ktoré ešte žiakov zaujímali.

„Myslím si, že každý žiak, ktorý dostane takúto príležitosť, by ju mal využiť, pretože takáto šanca sa v živote vyskytne len raz. Nikdy tam nebola nuda.“ konštatoval na záver Peter Macko.

Po diskusii sme sa s pánom Ing. Petrom Mackom rozlúčili a popriali mu veľa úspechov v ďalšom živote, hlavne pri hľadaní tej správne práce.

Autor: Ing. Antónia Francistyová, Ing. Jana Macháčková

foto Peto Macko

foto Peto Macko 2

foto Peto Macko 4

foto Peto Macko 5

 

Skypehovor s europoslankyňou PhDr. Monikou Beňovou

 

Dňa 15. novembra 2017 sme mali možnosť prostredníctvom video hovoru diskutovať s poslankyňou Európskeho parlamentu  PhDr. Monikou Beňovou, ktorá je vždy veľmi milá a ochotná diskutovať so žiakmi Obchodnej akadémie v Lučenci na aktuálne témy, o ktorých sa rokuje na pôde Európskeho parlamentu. Po prvotnom privítaní sa s pani europoslankyňou sme rozhovor začali nosnou témou našej tohtoročnej Euroscoly a to je ERASMUS+.

Pani Beňová nám rozprávala o vzniku ERASMUS+, o tom, že tento aktuálny program je následníkom pôvodného programu „Mládež v akcii“ a iných viacerých programov zameraných na mládež. Pripomenula možnosti vzdelávania v zahraničí prostredníctvom tohto programu pre žiakov a pedagogických zamestnancov. Vysvetlila nám aj spôsoby financovania grantov. Na základe uskutočnených prieskumov sa študenti a učitelia, ktorí sa zúčastnili mobilít prostredníctvom tohto programu oveľa lepšie dokázali uplatniť v pracovnom živote, nakoľko získali množstvo skúseností a zároveň sa museli počas pobytu dokázať o seba postarať a nespoliehať sa stále na rodičov a podobne. Ďalším prínosom je, že účastníci mobilít majú na základe testovaní zvýšenú jazykovú úroveň po absolvovaní zahraničných mobilít.

Po tom, ako nám pani europoslankyňa porozprávala zaujímavé informácie o programe ERASMUS+, nasledovala diskusia so žiakmi. Žiakov zaujímali rôzne témy nielen ohľadom programu ERASMUS+, ale aj témy o aktuálnych problémoch v rámci EÚ a tiež na Slovensku.

Po tejto zaujímavej diskusii s pani europoslankyňou sme sa rozlúčili. Sme veľmi radi, že sme stihli spolu prejsť také veľké množstvo zaujímavých tém o ktorých nám podala informácie priamo z centra diania z Európskeho parlamentu v Štrasburgu.

 

Autor: Mgr. Kvetoslava Kriváková, Ing. Jana Macháčková

Benova 1Benova 2Benova 3Benova 5

 

Diskusia a workshop na tému ERASMUS+ štúdium v zahraničí

Kto iný pre nás mohol urobiť zaujímavejší workshop na tému ERASMUS+ ako zástupkyňa priamo z SAAIC – Národnej agentúry programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu v Bratislave. Mgr. Michaela Bogdanová k nám do Lučenca zavítala dňa 15.novembra 2017, ktorá sa v úvode stretnutia žiakov povypytovala, čo už o programe ERASMUS+ vedia, kto sa do programu môže zapájať, a či majú informácie o tom, že program ERASMUS+ už oslavuje svoje 30. narodeniny. Žiaci už počas predchádzajúcich prednášok a diskusií nadobudli veľké množstvo informácií o programe, no predsa sa ešte našli veci, ktoré im pani Bogdanová doplnila a vysvetlila.

Žiaci dostali informácie aj o aktuálnych možnostiach zapojiť sa do programu ERASMUS+. Dozvedeli sme sa aj o strategických partnerstvách medzi školami v jednotlivých krajinách, do ktorých je naša škola tiež zapojená prostredníctvom ERASMUS+. Sú to krátkodobé mobility pre žiakov a učiteľov. Taktiež informovala žiakov, že môžu ísť na mobility aj v rámci vysokých škôl, dokonca aj do 3. krajín, s ktorými majú univerzity uzatvorené bilaterálne zmluvy. Žiakom potom pustila zaujímavé video, ktoré natočili žiaci zo Svidníka na tému mobility cez ERASMUS+. Predstavila im tvár ERASMUS+ na Slovensku, ktorou sa stala herečka Eva Sakálová. Práve táto herečka bola prostredníctvom programu ERASMUS+ študovať v Nemecku. Tiež spevák Samo Tomeček absolvoval pobyt cez ERASMUS+. Na stránke www.erasmusplus.sk žiakom pani Bogdanová ukázala štatistiky získané po absolvovaní pobytov cez mobility a o ich výsledkoch so žiakmi diskutovali. Tiež im porozprávala základné údaje o európskej dobrovoľníckej službe.

 

Následne sa žiaci pýtali ešte niektoré ďalšie informácie o progame ERASMUS+, ktoré ich zaujímali a diskutovali s pani Bogdanovou.

 

Po diskusii sa začal workshop. Ten prebiehal najskôr vo forme kvízových otázok, ktoré sa týkali programu ERASMUS+, no aj iných zaujímavých tém. Žiaci sa veľmi dobre bavili, získavali body za každú správnu odpoveď, ktoré si značili na papier. Otázky boli veľmi zaujímavé a obohacujúce.

Nasledovala zaujímavá online hra pre žiakov, ktorú robili prostredníctvom stránky                      www. kahoot.it. Boli to tiež zaujímavé kvízové otázky, ktoré boli prezentované na interaktívnej tabuli a žiaci ich zodpovedali online cez počítač. Odpovede boli automaticky hneď vyhodnocované a zostavované bolo priebežné poradie víťazov, čo žiakov motivovalo k čo najlepším výkonom. Žiaci odpovedali na otázky a na základe vyhodnotenia boli najväčšími cenami odmenení prví traja najúspešnejší riešitelia a ostatní získali za zapojenie sa do súťaže tiež pekné vecné ceny z Národnej agentúry programu Erasmus+.

Za veľmi príjemné, zaujímavé a podnetné stretnutie so žiakmi pani Bogdanovej veľmi pekne ďakujeme.

Autor: Mgr. Kvetoslava Kriváková, Ing. Jana Macháčková

Bogdanova 0Bogdanova 1Bogdanova 2Bogdanova 3Bogdanova 4

Bogdanova 5

 

Beseda s europoslankyňou Mgr. Janou Žitňanskou

S pani Žitňanskou sme sa spojili dňa 16. novembra 2017 prostredníctvom video hovoru cez skype. V skratke sa nám predstavila, porozprávala nám o svojej práci v Európskom parlamente, kde pôsobí prvé volebné obdobie. Hovorila o tom, že sa vo výbore pre zamestnanosť venuje hlavne téme zdravotne ťažko postihnutých občanov. Spomenula nám, že predtým sa venovala žurnalistike, hlavne spravodajstvu v televíznych a rozhlasových médiách.

Kladne ohodnotila výber témy do súťaže Euroscola 2018 a to ERASMUS+. Veľmi pochválila to, že sa stredoškoláci zapájajú do aktivity ako je Euroscola, poďakovala aj pedagógom za ich snaženie o zvyšovanie informovanosti o EÚ a jej aktivitách. Prezradila nám, že počas vysokoškolského štúdia bola tiež účastníčkou mobility do Francúzska, kde bola na študijnom pobyte. Prezentovala nám svoje zážitky z pobytu v Paríži, kde sa dostala ako mladá budúca žurnalistka bez akejkoľvek praxe. Pobyt v rámci mobility ERASMUS+ ju v živote posunul ďalej.

Následne žiaci diskutovali s pani europoslankyňou o rôznych zaujímavých témach. Zaujímali sa o aktuálne problémy, ktoré rieši EÚ, o výhody a nevýhody práce europoslankyne, o jej skúsenosti z práce redaktorky nielen na Slovanesku, ale aj vo Francúzsku, ale aj o ďalšie informácie ohľadom vzdelávania a stáží mladých ľudí.

Po zaujímavej diskusii sme sa s pani europoslankyňou rozlúčili a poďakovali sme jej za čas, ktorý s nami strávila.

Autor: Mgr. Kvetoslava Kriváková, Ing. Jana Macháčková

Zitnanaska 1

Zitnanaska 2

Zitnanaska 3

Zitnanaska 4

 

Skype diskusia s Mgr. Katarínovou Roth Neveďalovou – tajomníčkou na Stálom zastúpení SR pri EÚ v Bruseli

Dňa 16. novembra 2017 sme uskutočnili prostredníctvom videohovoru diskusiu s pani Roth Neveďalovou z jej aktuálneho pôsobiska v Bruseli. Ohlásila sa nám z kancelárie, ktorá sídli priamo oproti budovy Rady EÚ. Z minulosti nám prezradila pani Roth Neveďalová to, že už ako 26 ročná bola zvolená za europoslankyňu a povzbudila žiakov, že aj im sa to o pár rokov môže podariť, ak budú kandidovať. Ako poslankyňa sa venovala hlavne agende mládež a vzdelávanie.

Informovala nás, že Slovenská republika mala za sebou niekoľko predsedníctiev za sebou - predsedníctvo v tzv. Dunajskej stratégii, potom predsedníctvo Rady EÚ a očakáva nás predsedníctvo Vyšehradskej štvorky, konkrétne od 1. júla 2018, aktuálne jej predsedá Maďarsko. Tiež nás informovala, že ako škola môžeme zorganizovať debaty v rámci tohto predsedníctva s členmi Vyšehradskej štvorky, nadväzovať kontakty a priateľstvá s ostatnými krajinami.

Potom nasledovala veľmi zaujímavá interaktívna diskusia, pri ktorej sa pýtali nielen žiaci, ale aj pani Neveďalová žiakov, na informácie z histórie EÚ, o programe ERASMUS+, na terminológiu, ktorá sa používa v politike, o dobrovoľníckej službe, ale aj o práci europoslancov. Pani Roth Neveďalová ďalej doplnila informácie, ktoré žiaci vedeli, alebo im vysvetlila informácie, ktoré nevedeli a tiež odpovedala na otázky, ktoré zaujímali žiakov.

Následne sme sa s pani Katarínou Roth Neveďalovou rozlúčili a popriali sme si navzájom všetko dobré do ďalšieho pôsobenia.

Autor: Mgr. Kvetoslava Kriváková, Ing. Jana Macháčková

Nevedalova 1Nevedalova 2Nevedalova 3

 

Kvíz a didaktická hra

V rámci súťaže Euroscola 2018 sme navštívili dve lučenské základné školy (ZŠ M. R. Štefánika, na  Haličskej ceste 1191/8, Lučenec a ZŠ, Vajanského 2844/47, Lučenec), aby sme aj mladších žiakov oboznámili o súťaži a priniesli im množstvo zaujímavostí o EÚ a jej inštitúciách. Taktiež naši „euroscoláci“ zavítali aj ku žiakom z 2. a 3. ročníkov Obchodnej akadémie v Lučenci, ktorí sa do programu Euroscola 2018  aktívne nezapájali, aby zvýšili ich informovanosť o EÚ.

Naši „euroscoláci“ si pripravili pre žiakov vedomostný kvíz o EÚ a jej inštitúciách, ktorý bol vo forme prezentácie v PowerPointe. Otázky zadávali žiakom a kto poznal správnu odpoveď na otázky, bol odmenený malou pozornosťou. Aj v prípade, že žiaci nepoznali správne odpovede, správnu odpoveď sa dozvedeli od „euroscolákov“, aj s krátkym vysvetlením.

Po ukončení kvízu sa žiaci v triede hrali didaktickú hru „Bystrejší vyhráva“ v skupinách. Hra bola zaujímavá, poučná ale aj zábavná, keďže si žiaci mali za krátky čas zapamätať čo najviac informácií o štátoch EÚ z kartičiek a potom odpovedať na jednu z otázok, ktoré sa týkali informácií z kartičky. Po správnom zodpovedaní otázky hráč získal kartičku. Cieľom hráčov bolo získať čo najväčší počet kartičiek, hráč s najväčším počtom získaných kartičiek bol víťaz.

Hra bola pre žiakov veľmi zaujímavá a samozrejme prínosná, keďže na hracích kartičkách boli aj mnohé „pikošky“ o jednotlivých krajinách, či úlohy na pozornosť. Bolo to príjemné oživenie vyučovacích hodín.

Autor: Mgr. Kvetoslava Kriváková, Ing. Jana Macháčková

quiz a hra 1

quiz a hra 5

quiz a hra 7

quiz a hra 8

quiz a hra 9

 

Zriaďovateľ:

BBSK3

Kalendar

June 2024
M T W T F S S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Rozpis rodičovských združení:

05. 10. 2023 o 16:00

11. 01. 2024 o 16:00

11. 04. 2024 o 16:00

Civilná ochrana

Partneri

Vyhľadávanie

JA Slovensko

banner JA 2023-2024

Zmudri

Zmudri do skol-banner