Get Adobe Flash player


Článok 1
Základné ustanovenia


1. Názov občianskeho združenia: „Združenie EKONÓM pri Obchodnej akadémii v Lučenci“
2. Sídlo združenia: Lúčna 4, 984 16 L u č e n e c


Článok 2
Cieľ a činnosť


1. Ciele združenia v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky sú zamerané na financovanie a rozvoj vybraných hospodárskych, vzdelávacích, sociálnych a kultúrnych aktivít
2. pri napĺňaní cieľa združenia najmä:
- podporovať fyzické a duševné zdravie ako aj duchovný rast žiakov, učiteľov a rodičov v procese výchovy a vzdelávania
- zabezpečiť pozitívne zmeny individuálneho a spoločenského vedomia za účelom humanizácie mládeže
- podporovať rozvoj vzdelávania mládeže a ich uplatňovanie v spoločenskej praxi
- organizačne a materiálne sa podieľať na realizácii rekvalifikačných programov v záujme aktívnej zamestnanosti občanov
- financovať náklady spojené s rozvojom ďalších aktivít Obchodnej akadémie Lučenec v súlade s predmetom činnosti školy
- vytvárať ekonomické podmienky a potrebné štruktúry pre napĺňanie cieľov združenia
Článok 3
Členstvo


1. Členom združenia môžu byť fyzické osoby staršie ako 15 rokov, alebo právnické osoby, ktoré súhlasia so stanovami a cieľom združenia
2. O prijatí za člena združenia rozhoduje na základe písomnej prihlášky predsedníctvo združenia
3. Členstvo v združení vzniká dňom prijatia za člena.
4. Dokladom členstva je vydané potvrdenie o členstve v združení.
5. Zánik členstva
a) vystúpením – členstvo zaniká dňom písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia predsedníctvu
b) vylúčením člena – členstvo zaniká dňom rozhodnutia predsedníctva o vylúčení
c) úmrtím člena, resp. zánikom právnickej osoby
d) zánikom združenia
Článok 4
Práva a povinnosti členov


1. Člen má právo najmä:
a) podieľať sa na činnosti združenia
b) voliť a od dosiahnutia 18 rokov byť volený do orgánov združenia
c) obracať sa na orgány združenia s podnetmi a sťažnosťami a žiadať o ich stanovisko
d) byť informovaný o rozhodnutiach orgánov združenia
e) zúčastňovať sa zasadnutí orgánov združenia
f) podávať návrhy na zmeny vnútorných poriadkov združenia


2. Základné povinnosti člena združenia:
a) dodržiavať stanovy združenia
b) plniť uznesenia orgánov združenia
c) aktívne sa podieľať na činnosti združenia
d) zaplatiť zápisné 200,- Sk pre fyzickú osobu a 500,- Sk pre právnickú osobu
Článok 5
Orgány združenia


Orgánmi združenia sú:
a) valné zhromaždenia
b) predsedníctvo
c) štatutárny orgán
d) revízna komisia


Článok 6
Valné zhromaždenie
1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia a je utvorené zo všetkých členov združenia
2. Valné zhromaždenie najmä:
a) schvaľuje stanovy združenia, ich zmeny a doplnky
b) volí a odvoláva členov predsedníctva
c) volí a odvoláva členov revíznej komisie
d) schvaľuje plán činnosti, výročnú správu
e) schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení
f) rozhoduje o zrušení združenia
3. Zasadnutie valného zhromaždenia zvoláva predsedníctvo podľa potreby, najmenej
jedenkrát do roka. Predsedníctvo zvolá valné zhromaždenie, ak o to požiada najmenej 50 % členov združenia. Valné zhromaždenie je uznášania schopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Valné zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.
Článok 7
Predsedníctvo


1. Predsedníctvo je výkonným orgánom združenia, ktorý je za svoju činnosť zodpovedný valnému zhromaždeniu. Riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami valného zhromaždenia.
2. Predsedníctvo má najmenej 5 členov, ktorých funkčné obdobie je 2 roky. Predsedníctvo sa schádza najmenej jedenkrát mesačne, jeho rokovania zvoláva a riadi predseda združenia. Predsedníctvo je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Predsedníctvo rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.
3. Predsedníctvo najmä:
a) volí a odvoláva spomedzi svojich členov predsedu a podpredsedu
b) riadi a zabezpečuje činnosť združenia
c) zvoláva a obsahovo pripravuje rokovania valného zhromaždenia
d) vypracúva plán činnosti i správu o činnosti, návrh rozpočtu i správu o hospodárení združenia
e) rozhoduje o prijatí a vylúčení člena združenia
f) ustanovuje likvidátora v prípade likvidácie združenia
Článok 8
Štatutárny orgán


1. Štatutárnym orgánom združenia je predseda, ktorý za svoju činnosť zodpovedá predsedníctvu a valnému zhromaždeniu
2. Predseda najmä:
a) zvoláva a riadi zasadnutie predsedníctva
b) vykonáva pôsobnosť, ktorú na neho prenieslo predsedníctvo
c) zabezpečuje výkon rozhodnutí valného zhromaždenia, predsedníctva a revíznej komisie
d) obstaráva bežné záležitosti združenia
Článok 9
Revízna komisia


1. Revízna komisia je kontrolným orgánom združenia, ktorý za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu
2. Členstvo v revíznej komisii je nezlúčiteľné s členstvom v predsedníctve
3. Revízna komisia má najmenej 3 členov, ktorí spomedzi seba volia predsedu. Schádza sa najmenej jedenkrát ročne, jej rokovania zvoláva a riadi predseda. Revízna komisia je uznášania schopná ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov. Rozhodnutie prijme nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.
4. Revízna komisia najmä :
a) kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje predsedníctvo na nedostatky a navrhuje mu riešenie na ich odstránenie
b) kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorného poriadku
Článok 10
Hospodárske združenia1. Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom
2. Zdrojmi majetku sú :
a) dary od fyzických a právnických osôb, dotácie a granty od právnických osôb z tuzemska i zo zahraničia
b) výnosy majetku
c) príjmy z činnosti pri naplňovaní cieľa združenia
3. Majetok združenia sa použije najmä:
a) na zabezpečenie odbornej literatúry (domácej i zahraničnej) pre potreby školy
b) na zabezpečenie domácej i zahraničnej odbornej praxe a stáží pre žiakov a učiteľov školy
c) na organizovanie a financovanie výstav, školení, súťaží, kurzov a pod.
d) na zriaďovanie a modernizáciu odborných učební výpočtovou a didaktickou technikou
e) na sociálnu výpomoc žiakom školy na to odkázaným – sirotám, polosirotám, pomoc žiakom v mimoriadnych prípadoch
f) na aktivitu a koordináciu spojenú so získavaním finančných prostriedkov a zdrojov pre združenie
g) na náklady spojené s nadväzovaním kontaktov s fyzickými a právnickými osobami, ktoré by sa mohli podieľať na výchovno-vzdelávacom procese
h) na činnosti spojené s administratívou, reprezentačnou a propagačnou činnosťou združenia
i) na ochranu a zlepšovanie životného prostredia
j) na iné činnosti vhodné pre rozvoj školy
4. Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu. Za hospodárenie s prostriedkami združenia zodpovedá predsedníctvo.
Článok 11
Zánik združenia1. Združenie zaniká dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením
2. Ak zaniká združenie rozpustením, predsedníctvo ustanoví likvidátora
3. Pri likvidácii združenia sa najprv uhradia všetky pohľadávky združenia a zvyšný majetok bude preúčtovaný do majetku OA Lučenec.Článok 12
Záverečné ustanovenia


1. Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom schválenia valným zhromaždením.
2. Združenie vzniká dňom registrácie Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.Stanovy boli schválené na nultom zasadnutí valného zhromaždenia dňa 20. marca 2003.

Kalendar

September 2023
M T W T F S S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Rozpis rodičovských združení:

05. 10. 2023 o 16:00

11. 01. 2024 o 16:00

11. 04. 2024 o 16:00

Civilná ochrana

Partneri

Vyhľadávanie

JA Slovensko

banner-partnerske-skoly-2022-2023-03

Zmudri

Zmudri do skol-banner